Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego www.gokpurda.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, 11-030 Purda, Purda 12A – zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.gokpurda.pl

Data publikacji strony internetowej: 25.11.2015 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Na stronie internetowej znajdują się dokumenty (załączniki), które są niedostępne cyfrowo w całości. Zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań lub pochodzą z zewnętrznych źródeł i instytucji.

Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Weihs, biuro@gokpurda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 512 46 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie, Purda 12A

Do budynku prowadzi 1 wejście, przed którym znajdują się schody. Budynek GOK-u nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Gminnym Ośrodku Kultury powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla sprawy, celem obsłużenia przed budynkiem. Telefon kontaktowy: 89 512 46 63.

W GOK w Purdzie nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla niewidomych i słabo widzących.

W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia w języku migowym.

Obok budynku znajduje się parking bez wyznaczonych stanowisk dla osób niepełnoprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica wiejska, Klewki 15

Do budynku prowadzi 1 wejście. Do obiektu wchodzi się po jednym stopniu. Dla osób poruszających się na wózkach, po prawej stornie schodów znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Toalety znajdują się na parterze budynku. Nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W świetlicy w Klewkach nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla niewidomych i słabo widzących.

W świetlicy nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia w języku migowym.

Obok budynku znajduje się parking bez wyznaczonych stanowisk dla osób niepełnoprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.